W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Rejestracja Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego (Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r., Dz. U. z 2016, poz. 176 z póź. zm.) . Klub sportowy działa jako osoba prawna.

 

Kluby sportowe mogą działać w formie:

 • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (powstają i rejestrują się jak inne stowarzyszenia/ fundacje)
 • uczniowskich klubów sportowych,
 • stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia nie może przewidywać statut takiego stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą zarejestrować się w KRS),
 • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich klubów pierwszoligowych działa w takiej formie prawnej).

 

Wymagane dokumenty do rejestracji KS/UKS:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych*/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia* podpisany przez komitet założycielski (wzór do pobrania).
 2. Protokół z zebrania założycielskiego (w zebraniu winno uczestniczyć co najmniej 7osób).
 3. Listę założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 4. Statut uczniowskiego klubu sportowego*/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia* – dwa egzemplarze.
 5. Uchwałę o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego*/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia* określającą jego nazwę i siedzibę.
 6. Uchwałę o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem uczniowskiego klubu sportowego*/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia* do ewidencji.
 7. Uchwałę przyjmującą statut uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia*, który winien zawierać w szczególności:
  1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
  2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
  3. cele i sposoby realizacji;
  4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz praw i obowiązków;
  5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje;
  6. sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;
  7. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich;
  8. zasady dokonywania zmian statutu;
  9. sposób rozwiązania stowarzyszenia.

 

Uczniowskie Kluby Sportowe:

 

      Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

 

Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

 

Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

 

Wymagane dokumenty do rejestracji UKS:
1) statut;
2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.

 

Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Edukacji i Promocji Powiatu:


Barbara Wróblewska,

pokój nr 117,  tel. 75 612 17 94, 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.