W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Rejestracja Stowarzyszeń wpisanych do KRS

 

Jak założyć i zarejestrować Stowarzyszenie w KRS?

 

Aby założyć Stowarzyszenie potrzeba co najmniej 7 osób.

 

Na zebraniu założycielskim stowarzyszenie podejmuje uchwały o:

 • żałożeniu stowarzyszenia,
 • przyjęciu statutu,
 • wyborze władz stowarzyszenia, komitetu założycielskiego.

 

Statut stowarzyszenia określa:

 1. Nazwę stowarzyszenia,
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 3. cele i sposoby ich realizacji,
 4. sposoby nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 9. zasady dokonywania zmian statutu,
 10. sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.

 Wybór Komisji Rewizyjnej nie jest warunkiem koniecznym do rejestracji stowarzyszenia. Można wybrać Komisję dopiero po zarejestrowaniu stowarzyszenia w KRS, ale z celów praktycznych lepiej zrobić to od razu- żeby nie zwoływać walnego w celu jej wyboru.

 

Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia, które nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy:

 • statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze, podpisane przez zarząd stowarzyszenia
 • protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • lista członków założycieli (zawierająca imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, własnoręczny podpis. Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informacje, że wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) – dwa egzemplarze
 • podjęte na zebraniu uchwały – wszystkie w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego, jeśli taka uchwała zostanie podjęta; uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej)

 

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS składa się na urzędowych formularzach:

 

 • KRS-W20 – formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – jego nazwy, siedziby itd.
 • KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu (na jednym formularzu KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do zarządu wybraliśmy np. cztery osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla zarządu)
 • KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej (na jednym formularzu KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do komisji rewizyjnej wybraliśmy np. trzy osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla komisji)
 • KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej  i wpisania, tym samym, stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców; składamy go tylko wtedy, gdy organizacja ma zapisaną w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń,

 

 Postępowanie o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub zmianę wpisu jest wolne od opłat.


Z chwilą wpisania do KRS Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

 

Terenowe jednostki organizacyjne

 

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. W takim przypadku statut powinien określać:

 1. zasady tworzenia oraz rozwiązywania terenowej jednostki organizacyjnej,
 2. strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej,
 3. organy terenowej jednostki, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania,
 4. możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.

 

Terenowa jednostka organizacyjna (TJO) prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia, ale na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia TJO może przyjąć regulamin określający jej organizację i sposób działania.

 

Związki stowarzyszeń:

Stowarzyszenia, w liczbie, co najmniej 3, mogą założyć związek stowarzyszeń (federację). do zakładania i rejestracji związków stowarzyszeń stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Edukacji i Promocji Powiatu:


Barbara Wróblewska,

pokój nr 117,  tel. 75 612 17 94, 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.