W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Rejestracja Stowarzyszeń Zwykłych

INFORMACJA

Starosta Bolesławiecki, jako organ nadzoru informuje, iż stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające, wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez Starostę Bolesławieckiego, są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1923) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20.05.2018 r.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.


W przypadku zaprzestania działalności stowarzyszenia zwykłego, proszę o powiadomienie organu nadzoru o tym fakcie. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
 


Rejestracja Stowarzyszeń Zwykłych


Aby założyć stowarzyszenie zwykłe potrzeba co najmniej 3 osób, które posiadają obywatelstwo polskie, są pełnoletnie oraz niepozbawione praw publicznych.

Osoby zakładające stowarzyszenie uchwalają regulamin stowarzyszenia zwykłego, określający w szczególności:

 •  nazwę i cele działalności stowarzyszenia zwykłego,
 •  siedzibę stowarzyszenia,teren i środki jego działania,
 •  wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd
 •  zasady nabywania i utraty członkostwa,
 • trybie wyboru i uzupełniania składu zarządu,
 •  zasadach zmiany regulaminu,
 • sposobie reprezentowania w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 •  zasady dokonywania zmian w regulaminie i sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Regulamin to najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego.Przykładowy regulamin stowarzyszenia zwykłego tutaj .

 

Założyciele zbierają się na zebraniu i decydują o:

 • założeniu stowarzyszenia zwykłego,
 •   przyjęciu regulaminu,
 •  wyborze przedstawiciela albo zarządu.

 

Jeśli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie muszą się znaleźć zapisy o (art. 40 ust. 3 Ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach):

 • trybie wyboru i uzupełniania składu zarządu
 • kompetencjach
 • warunkach ważności uchwał zarządu
 • sposobie reprezentowania w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych


Dodatkowo członkowie mają możliwość wyboru organu kontroli wewnętrznej (art. 40 ust. 4 Ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach) Warunkiem jest określenie zasad jej wyboru oraz kompetencji w regulaminie stowarzyszenia zwykłego.

 

Z zebrania założycielskiego należy przygotować protokół oddający przebieg spotkania.

 

 

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych


Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu. Aby stowarzyszenie zwykłe zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, przedstawiciel albo zarząd musi złożyć wraz z wnioskiem odpowiednie dokumenty (art. 40 ust. 5 Ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach):

 •  regulamin działalności stowarzyszenia,
 • protokół z zebrania założycielskiego,
 •  listę założycieli (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis),
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 •  adres siedziby.


Starosta Bolesławiecki po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów bada, czy są one poprawne pod względem formalnym czy regulamin jest zgodny z przepisami prawa, oraz czy założyciele spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Jeśli Starosta nie ma uwag i zastrzeżeń wobec celu powstania stowarzyszenia ani wobec złożonych dokumentów, wpisuje stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. Ma na to 7 dni od terminu wpłynięcia dokumentów. Stowarzyszenie (przedstawiciel lub zarząd) dostaje "bezzwłocznie" informację od Starosty o wpisie bądź jego braku.  Jeżeli wniosek zawiera braki, Starosta wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.Jeśli Starosta nie zarejestruje stowarzyszenia w ciągu 7 dni (od wpłynięcia wniosku albo jego uzupełnienia) to przedstawiciel lub zarząd ma prawo do zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego.

 

Wnioski do pobrania:

1) Wniosek o wpisanie do ewidencji  Stowarzyszeń Zwykłych - tutaj

2) Wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia Zwykłego - tutaj

3) Ankieta aktualizacyjna - tutaj

4) Lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego - tutaj

5)  Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - tutaj

6) Wzór  uchwały  o wyborze zarządu stowarzyszenia zwykłego - tutaj

7) Wzór uchwały o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego - tutaj

8) Wzór  uchwały o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego - tutaj

9) Wzór uchwały o założeniu stowarzyszenia zwykłego - tutaj

 

Link do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych zarejestrowanych w BIP powiatu bolesławieckiego - tutaj .


Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu:


Barbara Wróblewska,

pokój nr 117,  tel. 75 612 17 94,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.