W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Powiatowa Rada Rynku Pracy

INFORMACJA O POWIATOWEJ RADZIE RYNKU PRACY


Powiatowa Rada Rynku  Pracy  jest  organem  opiniodawczo  –  doradczym  starosty w sprawach polityki rynku pracy.
Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały  lub  odpowiedniego  zapisu  w  protokole  posiedzenia  rady.  Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy. Głosowania rady rynku pracy są jawne.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:


•    działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
•    społeczno  -  zawodowych  organizacji  rolników,  w  tym  związków  zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
•    organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
•    organów  jednostek  samorządu  terytorialnego   lub   nauki   o  szczególnej  wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

CZŁONKOWIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY 2015 – 2019


1.Mirosław Brzęczek - Związek Pracodawców Dolnego Śląska,
2.Kornel Filipowicz - Gmina Miejska Bolesławiec,
3.Mirosław Haniszewski - Gmina Warta Bolesławiecka, PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY,
4.Agnieszka Kierys – Związek Bezrobotnych i Ubogich Powiatu Bolesławieckiego,
5.Henryk Kopeć - Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bolesławieckiego,
6.Jolanta Kubiniec  - Rada OPZZ Powiatu Bolesławieckiego,
7.Agnieszka Michnej – Regionalny Związek Pracodawców, WICEPRZEWODNICZĄCA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY,
8 Mirosław Mucha - Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych,
9.Dariusz Pawliszczy - Gmina Gromadka,
10.Ryszard Ratajczak – NSZZ Solidarność Region Jeleniogórski,
11.Urszula Róg - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości,
12.Andrzej Udzielak - Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze,
13.Andrzej Żuk – Dolnośląscy Pracodawcy – Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należą zadania:


1.    Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
2.    Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
3.    Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu  Pracy  będących  w  dyspozycji  samorządu  województwa  i  sprawozdań z ich wykorzystania.
4.    Składanie  wniosków  i  wydawanie  opinii  w  sprawach  dotyczących  kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
5.    Ocenianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
6.    Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
7.    Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.


Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują:


1.  Celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
•    liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
•    zakładane  rezultaty  programu   specjalnego,   w  tym   przewidywaną   efektywność kosztową i zatrudnieniową,
•    koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
2.  Promowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.
3.  Celowość    realizacji    Programu    Aktywizacja    i    Integracja,    biorąc    pod    uwagę w szczególności:
•    kryteria doboru bezrobotnych,
•    zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.