W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

        big logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 informuje, że przyjmowanie interesantów odbywa się:

 • w poniedziałek w godz. 07:30 - 17:00

 • od wtorku do czwartku w godz. 07:30 - 15:30

 • w piątek w godz. 07:30 - 14:00

   

Wnioski wraz z dokumentacją medyczną można składać w siedzibie Starostwa w punkcie obsługi interesanta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieszczącego się w biurze podawczym, lub przesłać pocztą na adres:


 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

ul.Armii Krajowej 12

59-700 Bolesławiec


 

Numery telefonów

obsługa interesantów; tel. (75) 612 17 01;

pokój nr 8: Przewodniczący Zespołu, tel. (75)  612 17 04;

pokój nr 7: Biuro (75) 612 17 05;

pokoje 2, 3, 4: posiedzenia składów orzekających.

 

Zespół wydaje :

 • orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do szesnastego roku życia)

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej szesnastego roku życia)

 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 • karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 

Podstawa prawna działania Zespołu

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)

 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.)

 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, późn. zm.)

 

Procedura postępowania

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Składając ponownie wniosek należy dołączyć tylko dokumentację medyczną przybyłą od czasu poprzedniej komisji.

Wniosek osoby pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona i ze względu na stan zdrowia nie ma zdolności pisania ani komunikowania się z otoczeniem, może podpisać osoba uprawniona do podejmowania w jej imieniu czynności prawnych. O ustanowienie osoby uprawnionej do podejmowania w imieniu tej osoby czynności prawnych musi wystąpić do sądu rodzina bądź opiekunowie w/w osoby.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć (w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu (np. wyniki badań specjalistycznych, konsultacji, opisy zdjęć rtg, karty leczenia szpitalnego) oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Członkami zespołu orzekającego są: lekarz, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub o stopnia niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

 

Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność

Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej kserokopię orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu) oraz jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia).

Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Czas oczekiwania na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - 7 dni.

 

Karty parkingowe

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe będą wydawane na podstawie orzeczeń (tj. orzeczeń wydanych po 30 czerwca 2014r.) wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (punkt nr 9 orzeczenia). Osoby chcące uzyskać kartę parkingową nie posiadające orzeczenia wydanego po tym terminie będą musiały złożyć wniosek na komisję w celu weryfikacji orzeczenia pod tym kątem.

 

UWAGA!

Wyjątkiem od tego jest posiadanie ważnego orzeczenia zaliczającego do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności i mającego przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem

04-0 (choroby wzroku),

05-R (upośledzenie narządu ruchu)

10-N (choroby neurologiczne)

- osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się, jeżeli zawiera ono wskazanie (punkt nr 9 Orzeczenia) do karty parkingowej.

 W celu wyrobienia karty parkingowej należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej, kserokopię orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu), jedno aktualne zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty.

Osoba do której przypisana jest karta musi stawić się osobiście w celu złożenia wzoru podpisu.

 

Za wydanie karty parkingowej obowiązuje opłata w wysokości 21zł.

 

Szczegółowe zasady wydawania kart parkingowych od 01 lipca 2014 : kliknij tutaj


 

Legitymację oraz kartę parkingową można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje swój dowód osobisty.

 

 

 Druki do pobrania: