W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Rzeczy znalezione - informacje

Rzeczą znalezioną jest taka którą właściciel zgubił - czyli porzucił bez zamiaru wyzbycia się własności. Rzeczą znalezioną nie są natomiast rzeczy wyrzucone lub ukradzione. Sposób postępowania z rzeczami znalezionymi określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2019 poz. 908).
Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Komórką właściwą do odbierania zawiadomień i odbierania rzeczy znalezionych jest
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec (pok. 301)

Tel: 75 612 17 51

 

Jak postępować z rzeczami znalezionymi ?

 

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

 

§ 1.
Informacje ogólne

1. Biuro Rzeczy Znalezionych, zwane dalej „Biurem” mieści się w Starostwie Powiatowy Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec i prowadzone jest w ramach Wydziału Organizacyjnego.

2. Biuro działa w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
- poniedziałek – godz. 7 30  - 17 00
- wtorek, środa, czwartek – godz. 7 30  - 15 30
- piątek – godz. 7 30  - 14 00

 

§ 2.
Podstawa prawna

Biuro działa na podstawie: ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) oraz niniejszego Regulaminu.

 

§ 3.
Działalność Biura

Przedmiotem działalności Biura jest:

1)   odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Bolesławieckiego, oraz których znalazcami są mieszkańcy Powiatu Bolesławieckiego,
2)   przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
3)   poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,
4)   udzielanie wyjaśnień osobom zgłaszającym swoje prawa do rzeczy znalezionych,
5)   wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym
6)   zamieszczanie wezwań i ogłoszeń na Tablicy Ogłoszeń Biura Rzeczy Znalezionych, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu: bip.powiatboleslawiecki.pl.

 

§ 4.
Ewidencja

Biuro prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych zawierającą następujące dane:

1)   liczba porządkowa,
2)   nr ewidencyjny,
3)   imię, nazwisko i adres znalazcy lub nazwa i siedziba podmiotu,
4)   opis rzeczy z uwzględnieniem rodzaju i ilości,
5)   dane osoby uprawnionej do odbioru,
6)   data przyjęcia rzeczy,
7)   data znalezienia rzeczy,
8)   data odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy,
9)   data wydania rzeczy,
10)    data przejścia rzeczy na własność znalazcy,
11)    uwagi.

 

§ 5
Przyjmowanie rzeczy znalezionych

Do depozytu Biura przyjmuje się rzeczy znalezione, porzucone bez zamiaru wyzbycia się ich własności, których szacunkowa wartość przekracza 100 zł, w tym również:

1)   pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności w tym: złoto, platyna, srebro, monety pamiątkowe oraz okolicznościowe, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły oraz korale, rzeczy o wartości historycznej, naukowej
i artystycznej;
2)   rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności oraz środku transportu publicznego nieodebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy;
3)   inne rzeczy, z zastrzeżeniem § 6 i § 7.

 

§ 6.
Odmowa przyjęcia rzeczy

1. Do depozytu Biura nie przyjmuje się:

1)   rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości materialnej;
2)   rzeczy, których wartość szacunkowa nie przekracza 100,00 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

2. Odmowa przyjęcia rzeczy przez Starostę, uprawnia znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według własnego uznania.

 

§ 7.
Przyjmowanie rzeczy podlegających przekazaniu innym podmiotom

1. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją Staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

2. Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia Starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

 

§ 8.
Przyjmowanie rzeczy znalezionych od osób fizycznych

1. Przyjmowanie rzeczy znalezionych od osób fizycznych odbywa się na podstawie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy. Znalazca w zawiadomieniu wskazuje imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce jej znalezienia. Wzór „Zawiadomienia o znalezieniu rzeczy” stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

2. W przypadku nie podania danych, o których mowa w ust. 1, znalazca nie może żądać znaleźnego.

3. Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, albo o znalezieniu i przyjęciu rzeczy do Biura lub o znalezieniu i odmowie przyjęcia rzeczy znalezionej stwierdza się w „Poświadczeniu przyjęcia/odmowy przyjęcia rzeczy do biura rzeczy znalezionych. ”Wzór poświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4. Dokumenty określone w ust. 1 i 3 sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

 

§ 9.
Przyjmowanie rzeczy znalezionych od zarządców budynków, pomieszczeń otwartych dla publiczności,
albo środków transportu publicznego

1. Przyjmowanie rzeczy znalezionych od zarządców budynków, pomieszczeń otwartych dla publiczności albo środków transportu publicznego (właściwych zarządców) odbywa się na podstawie zawiadomienia.

2. Właściwy zarządca w „Zawiadomieniu o znalezieniu rzeczy” (stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu) podaje informacje o znalezionej rzeczy w szczególności: datę oraz miejsce znalezienia rzeczy, opis rzeczy wraz z określeniem stanu technicznego oraz w miarę możliwości dane znalazcy.

3. Biuro stwierdza odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo o znalezieniu i przyjęciu rzeczy znalezionej, lub oznalezieniu i odmowie przyjęcia rzeczy znalezionej wydanym właściwemu zarządcy „Poświadczeniu przyjęcia/odmowy przyjęcia rzeczy do biura rzeczy znalezionych.”. Wzór poświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§ 10.
Przechowywanie rzeczy znalezionych

1. Rzeczy oddane do przechowania przez Biuro, przechowuje się w miejscu i warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo i trwałość do czasu:

1)   odbioru rzeczy przez właściciela;
2)   odbioru rzeczy przez znalazcę, po bezskutecznie upływie terminu odbioru rzeczy
przez właściciela;
3)   upływu terminu odbioru rzeczy przez właściciela, gdy znalazca nie odebrał znaleźnego.

2. W przypadku, gdy przechowywanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe, albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia rzeczy, znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, staroście lub zarządcy, miejsca w którym rzecz się znajduje.

3. W przypadku znalezienia pieniędzy, Starosta wpłaca znalezione pieniądze na rachunek bankowy sum depozytowych.

4. W przypadku znalezienia papieru wartościowego, złota, platyny, srebra, monet pamiątkowych oraz okolicznościowych, wyrobów użytkowych ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł, korali lub innego dokumentu, którego posiadanie legitymuje do świadczenia zabezpiecza się je w kasie pancernej, w skrytce sejfowej lub niezwłocznie oddaje na przechowanie bankowi.

 

§ 11.
Wezwania do odbioru

1. W przypadku ustalenia danych osobowych oraz adresu zamieszkania lub siedziby osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, Biuro niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy, poucza o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie, kosztach przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

2. W przypadku braku możliwości ustalenia danych osobowych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, Starosta występuje do organu prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji umożliwiających ustalenie tego adresu oraz prowadzi poszukiwania właściciela poprzez zamieszczenie:

1)   wezwania na Tablicy Ogłoszeń Biura przez okres 1 roku licząc od dnia znalezienia rzeczy;
2)   ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bolesławieckiego;
3)   ogłoszenia  w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim w przypadku, gdy wartość rzeczy znalezionej przekracza równowartość 5.000,00 zł.

3. Wezwania oraz ogłoszenia zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.

 

§ 12.
Zasady wydawania rzeczy znalezionych.

1. Osoba, która jest uprawniona do odbioru rzeczy, przed wydaniem rzeczy z Biura winna złożyć „Wniosek o wydanie rzeczy znalezionej” według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu podając jej opis, cechy charakterystyczne oraz czas i miejsce zagubienia.

2. Przed wydaniem rzeczy, osoba uprawniona do odbioru rzeczy winna uiścić koszty przechowania, utrzymania lub poszukiwania właściciela rzeczy, zgodnie z § 13 regulaminu,

3. Rzecz zostanie wydana po uiszczeniu opłat, o których mowa w ust. 2.

4. W trakcie trwania procedury wydania rzeczy, Biuro sporządza „Protokół wydania rzeczy znalezionej” według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu,

5. O wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby Biuro niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w wydanym znalazcy poświadczeniu.

6. Gdy rzecz znaleziona nie  zostanie  odebrana  przez  osobę  uprawnioną  do  jej  odbioru
w ciągu 1 roku od dnia doręczenia wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu 2 lat od dnia jej znalezienia, rzecz staje się własnością znalazcy,  który uprzednio zawiadomiony odebrał rzecz we wskazanym terminie nie krótszym niż 2 tygodnie z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się powiat; załącznik nr 5 do regulaminu,

7. Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po uiszczeniu kosztów, o których mowa w ust. 2.

8. W trakcie trwania procedury wydania rzeczy znalazcy, pracownik Biura sporządza „Zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy” według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu.

 

§ 13.
Koszty poniesione za przechowywanie.

1. Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.

2. Opłata za przechowywanie rzeczy wynosi 1,00 zł chyba, że koszty przechowywania są w danym przypadku wyższe i wynikają z dokumentów księgowych. W takim przypadku koszty przechowywania ustala się w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

3. Opłatę ryczałtową nalicza się za każdy rozpoczęty rok przechowywania.

4. Wartość szacunkową rzeczy ustala się w oparciu o średnie ceny detaliczne z uwzględnieniem stopnia zużycia rzeczy - na dzień przyjęcia rzeczy do przechowywania.

5. Za przechowywanie gotówki pobiera się 1 % ogólnej sumy pieniędzy.

 

§ 14.
Postępowanie z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, Biuro w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o znalezieniu rzeczy zawiadamia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 15.
Postępowanie z rzeczami po upływie terminów.

1. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 6, Starosta powołuje Komisję do przeprowadzenia oceny wartości rzeczy znalezionej i przekazania środków zgromadzonych na koncie depozytowym Biura na konto powiatu.

2. Po sporządzeniu wyceny przez Komisję o której mowa w ust. 1, pracownik merytoryczny ds. Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół zdawczo-odbiorczy rzeczy znalezionych, które przeszły na własność powiatu celem przekazania ich do ewidencji mienia powiatu. Wzór protokołu zdawczo--odbiorczego określa załącznik nr 7 do regulaminu.

3. W przypadku środków pieniężnych znajdujących się na rachunku depozytowym Biura, Komisja o której mowa w ust. 1 sporządza wniosek do Wydziału  Budżetowo-Finansowego o przekazanie zgromadzonej kwoty na konto dochodów powiatu bolesławieckiego. Wzór wniosku określa załącznik nr 8 do regulaminu.

 

§ 16.
Pozostałe informacje.

1. Biuro nie przechowuje znalezionych zwierząt.

2. Znalazca, który mimo poinformowania o terminie odbioru depozytu przez jego właściciela nie zgłosił się do odbiorcy we wskazanym terminie, nie może obciążać Biura wypłatą znaleźnego.

3. Biuro nie rozstrzyga sporów dotyczących wypłaty znaleźnego.