W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                  Interreg i Euroregion Nysa                     logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach

Projekt pn. „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach” (CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu  Interreg V-A Republika Czeska-Polska ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

 

Firemki skrojone na miarę.mp4 (117 MB)

 

Przedsiębiorczość nie zna granic.mp (4319 MB)

 

Działania kluczowe projektu mają na celu implementowanie przedsiębiorczości do szkolnych planów nauczania i do powiązań międzyprzedmiotowych, nauczenie nauczycieli metodycznego rozwijania tej kompetencji, tak, aby stała się integralną częścią przygotowania przyszłych absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy. Współpraca czesko – polska przyniesie też różne spojrzenie na tę kompetencję nauczycieli pracujących w dwóch systemach nauczania.

 

Strona główna projektu

www.mikrofirmy.info

Projekt planuje wsparcie 900 osób - 450 uczniów szkół średnich (SzŚ) po czeskiej stronie i 450 uczniów SzŚ po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki w SzŚ przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie po obu stronach granicy będą mieli możliwość stworzenia fikcyjnej firmy / szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Nauczą się procesów zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach – od pomysłu do produktu / usługi. Podczas wspólnego działania FIREMEK o takim samym bądź podobnym ukierunkowaniu w obu częściach ERN, uczniowie będą mieli możliwość nawiązania współpracy (handel zagraniczny). W ten sposób będą zmuszeni do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy. Podczas wspólnych seminariów – Teoretycznej części programu nauczania dla nauczycieli oraz Praktycznej części programu nauczania na uczniów – dojdzie do zwiększenia świadomości o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach na rynku pracy po drugiej stronie granicy. 

 

Strony projektu prowadzone przez szkoły Powiatu Bolesławieckiego:

Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu

 

2018/2019

Edu –Tech

 

2019/2020

spawPol

 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

 

2018/2019

Agencja reklamowa "EjczTeam"

Studio filmowe "Elektro TV"

 

2019/2020

ZSE-System

PC-Serwis

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra. Henryka Sucharskiego w Bolesławcu

 

2018/2019

Bar sałatkowy

Biuro Rachunkowe - BILANS

 

2019/2020

Firma symulacyjna Hottur

Uczniowska firma cateringowa

 

Projekt se zaměřuje na podnikavost jako klíčovou kompetenci pro trh práce v Čechách i Polsku.

Klíčové aktivity projektu si kladou za cíl implementovat podnikavost do vzdělávacích plánů škol i mezipředmětových vazeb, naučit pedagogy metodicky tuto kompetenci rozvíjet, aby se stala nedílnou součástí přípravy budoucích absolventů škol pro trh práce. Česko-polská spolupráce přinese i různý pohled školských systémů na tuto kompetenci.

Projekt plánuje podpořit 900 osob – 450 žáků středních škol (SŠ) a 450 žáků SŠ na polské straně Euroregionu Nisa.

Hlavním cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu / školní minipodnik. Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmy se všemi aspekty – od nápadu k výrobku/službě. Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených FIRMIČEK v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci – zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice. Při následných společných seminářích – Teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy a Praktické části vzdělávacího programu pro žáky – dojde ke zvýšení informačního povědomí o regionálním trhu práce a současně o podmínkách trhu práce na druhé straně hranice.